apply ball balls bubbles cloud eagle FAQ farmhouse fun-facts notes orange-bubble stb-map sun zzz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

WELCOME

FACILITIES

AKADEMIE

SPORT

KULTUUR

SERVICE

LEERDERS

STAFF

WINSTON

PAREL VALLEI UNIE / PAREL VALLEI UNION (PVU)

pvu

SKOOLHOOF

FAQ (Frequently Asked Questions) regarding the application process

When do applications open for 2022?
26 February 2021.
When is the closing date for 2022 applications?
26 March at 14:00.
Are application forms available yet?
Yes, you can print the forms from this map. APPLICATION FORM
Do applications work on a first come first serve basis?
No, the process only begins in earnest after the closing date at which point all applications are considered according to our criteria. Please read through the Admissions Policy for the criteria used.
By when will parents be informed if an application was successful?
Applications close on 26 March. Parents will be notified as soon as possible thereafter early in the 2nd term.
If a learner was not accepted in the first round, will the application go onto a waiting list?
Should a learner not be accepted in the first round, the application is automatically placed on the waiting list.
Why do I need to apply to more than one school, if Parel Vallei High School is my first choice?
The number of available places in schools is very limited and it is important to keep your options open.
Do I have to register on the WCED website?
Yes. All parents need to register their child/ren applying to a new school on the WCED website. You have to indicate the schools you are applying to. Applications close on 26 March 2021.
Do I need to pay a registration fee on application?
No fee is payable on handing in the application form. When the learner is accepted into the school you will have to pay a deposit.
Why must both parents sign the application and additional forms?
Any parent who has legal rights to a child’s education must sign the forms.
Do we have to hand in the unabridged birth certificate?
Yes.
Can we provide a utilities bill as proof of address?
Home owners must please provide a municipal account. Tenants can provide a legal rental agreement (stating the address and tenants name).
How do I hand in my application forms when I am from another province?
Only parents in other provinces can email their application forms. Contact Ms Boshoff in this regard at 021-8521228. Hard copies can then be couriered to the school.
Do I need to wait for the confidential form from the Primary School before I hand in the application form?
No. You may hand in the application form without the confidential form. The child’s current school must send it directly to the school.

 

Do you have any other questions?
E-mail: application@pvallei.co.za

The headmaster will answer these questions in a webinar.
(Keep an eye on our social media platforms for more information).


Algemene vrae tydens die aansoekproses

Wanneer open die aansoeke vir 2022?
26 Februarie 2021.
Wat is die sluitingsdatum vir aansoeke in 2022?
26 Maart 2021 om 14:00.
Is aansoeke alreeds beskikbaar?
Ja, dit kan van die kaart af gedruk word. AANSOEKVORM
Word die wat eerste aansoek doen, outomaties eerste geplaas?
Nee, die proses begin in alle erns na die sluitingsdatum waarna daar deur al die aansoeke gegaan word en dit in terme van die toelatingskriteria oorweeg word.
Wanneer sal ouers ingelig word of die aansoek suksesvol was al dan nie?
Aansoeke sluit op die 26e Maart. Ouers sal so spoedig moontlik daarna in die tweede kwartaal in kennis gestel word.
As ‘n leerder se aansoek met die eerste rondte nie suksesvol was nie, word die aansoek op ‘n waglys geplaas?
Indien ‘n aansoek nie suksesvol was nie, word dit outomaties op ‘n waglys geplaas.
Waarom is dit nodig om by meer as een skool aansoek te doen as Parel Vallei my eerste keuse is?
Die beskikbare plekke in skole is baie beperk en dit is baie belangrik om ander opsies oop te hou.
Is dit nodig om op die WKOD se webwerf te registreer?
Ja. Alle ouers moet hulle kind(ers) wat vir ‘n nuwe skool aansoek doen, op die WKOD se webwerf registreer. Jy moet aandui vir watter skole aansoek gedoen word. Aansoeke sluit op 26 Maart 2021.
Is dit nodig om ‘n registrasiefooi te betaal wanneer ek aansoek doen?
Geen bedrag word betaal met die inhandiging van die aansoek nie. Indien die leerder aanvaar word, word ‘n deposito vereis.
Waarom is dit nodig dat beide ouers die aansoek- en addisionele vorms moet teken?
Enige ouer wat wettiglik regte het ten opsigte van die kind se onderrrig, moet die vorms teken.
Moet daar ‘n uitgebreide (“unabridged”) geboortesertifikaat ingehandig word?
Ja
Kan ‘n algemene rekening ook as bewys van adres ingehandig word?
Huiseienaars moet asseblief ‘n munisipale rekening inhandig. Huurders kan ‘n wettige huurkontrak, wat die naam en adres van die inwoners insluit, inhandig.
Hoe gee ek my aansoekvorm in as ek in ‘n ander provinsie woon?
Slegs ouers van ander provinsies mag hulle aansoekvorms per e-pos stuur. Kontak me. Boshoff in die verband 021 – 8521228. ‘n Harde kopie kan per koerier na die skool gestuur word.
Moet ek wag vir die laerskool se vertroulikheidsvorm voordat ek my aansoek indien?
Nee. Jy mag die aansoekvorm daarsonder indien. Die kind se huidige skool moet die vertroulikheidsvorm direk na die skool stuur.

 

Het jy enige ander vrae?
Epos: application@pvallei.co.za

Die skoolhoof sal dié vrae tydens ‘n webinaar beantwoord.
(Hou ‘n ogie op ons sosiale mediaplatforms vir meer inligting).

APPLICATIONS WILL BE ACCEPTED FROM 26 FEBRUARY AND WILL CLOSE ON 26 MARCH 2021 AT 14:00

AANSOEKE WORD ONTVANG VANAF 26 FEBRUARIE EN SLUIT OP 26 MAART 2021 OM 14:00.

WHY WE CHOSE PV! / WAAROM ONS PV GEKIES HET!

THE HISTORY BEHIND OUR NAME: PAREL VALLEI HIGH SCHOOL

VOLLE TOER / FULL TOUR

FUN FACTS

# UNIQUELY PV